MẶT BẰNG TẦNG

THE ASCENT

 

 

 

mat-bang-tang-1

MẶT BẰNG TẦNG 1

 

 

 

mat-bang-tang-2-3-4

MẶT BẰNG TẦNG 2-3-4

 

 

 

bo-tri-tien-ich-tang-5

MẶT BẰNG TẦNG 5

 

 

 

mat-bang-tang-6

MẶT BẰNG TẦNG 6

 

 

 

mat-bang-tang7-27

MẶT BẰNG TẦNG 7-27

 

 

 

mat-bang-tang-28

MẶT BẰNG TẦNG 28

 

 

 

mat-bang-tang-29

MẶT BẰNG TẦNG 29

 

 

 

CÁC LOẠI CĂN HỘ

A1

 

A2

 

B1

 

B2